Αποτελεσματική διοίκηση, εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών

Η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο κατέχει το τελευταίο χρονικό διάστημα κεντρική θέση στον δημόσιο διάλογο. Αποτελεί ταυτόχρονα μείζον αίτημα και των πολιτών. Όλοι προσδοκούμε εξοικονόμηση πόρων, άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση, περιορισμό -αν όχι καταπολέμηση- των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, μέγιστη αποδοτικότητα των εργαζομένων σε δημόσιους οργανισμούς, φορείς κλπ. Πρόσκομμα στην εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αποτελεί η άνιση και ανορθολογική κατανομή των εργαζομένων. Ίσως αυτό να αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα ακόμη και από το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που τις στελεχώνουν. Είναι σημαντική η επανοριοθέτηση και αξιολόγηση σε τακτική βάση:
  • Της φύσης και του είδους των αναγκών που πρέπει να καλύπτονται
  • Του τρόπου αποτελεσματικής κάλυψης των εκάστοτε αναγκών
  • Του αριθμού των εργαζομένων που χρειάζονται, ώστε, με την ορθολογική κατανομή τους ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες στις υπηρεσίες, να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων και των υλικών πόρων του δήμου
  • Δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου και των ν.π.δ.δ.
  • Εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Δήμο προς τους πολίτες
  • Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχειριστικής επάρκειας για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών
  • Υποστήριξη του ψηφιακού δήμου
  • Ενεργοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Δημότη
  • Λειτουργία γραμμής του δημότη (πενταψήφιος αριθμός κλήσης)
  • Επιμήκυνση ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ τις απογευματινές ώρες
Λίστα Ενημέρωσης